Bok/rapport/avhandling

Monografier

Steinar Fredriksen, Tor-Geir Myhrer. 2016. Politirett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.

Steinar Fredriksen. 2015. Ro, orden og frihet: En fremstilling av politiets adgang til å gripe inn i den personlige frihet ved utførelse av ordenstjeneste. Gyldendal Juridisk.

Lærebøker

Geir Heivoll, Steinar Fredriksen. 2019. Forvaltningsrett for politiet: Oppgaver med løsningsforslag. Cappelen Damm Akademisk.

Geir Heivoll, Steinar Fredriksen. 2019. Forvaltningsrett for politiet: En innføring. Cappelen Damm Akademisk.

Steinar Fredriksen, Per Håkon Sand. 2018. Juss for utøvere av begrenset politimyndighet. Gyldendal Juridisk.

Cathrine Thiis-Evensen, Steinar Fredriksen. 2018. Oppgavesamling i juridiske fag for Politihøgskolen. Gyldendal Juridisk.

Steinar Fredriksen. 2018. Innføring i straffeprosess. Gyldendal Juridisk.

Steinar Fredriksen. 2017. Norm, skyldkrav og straffetrussel: Utvalgte emner fra spesiell strafferett. Gyldendal Juridisk.

Steinar Fredriksen. 2016. Lovbrudd, skyld og straff: Hovedlinjer i alminnelig strafferett. Gyldendal Juridisk.

Cathrine Thiis-Evensen, Steinar Fredriksen. 2016. Oppgavesamling i juridiske fag for Politihøgskolen. Gyldendal Juridisk.

Steinar Fredriksen, Kai Spurkland. 2014. Ordensjuss. Gyldendal Juridisk.

Doktoravhandlinger

Steinar Fredriksen. 2014. Ro, orden og frihet: En fremstilling av politiets adgang til å gripe inn i den personlige frihet ved utførelse av ordenstjeneste. Universitetet i Bergen. Doktorgradsavhandling .Les hele .

Del av bok/rapport

Steinar Fredriksen. 2012. Menneskerettighetenes betydning i politiets ordenstjeneste I ... men er det rett? : om politiet og menneskerettighetene : Forskningskonferansen 2011, 63-75. Politihøgskolen. Les hele.

Artikler

Vitenskapelig artikkel

Steinar Fredriksen. 2016. Polititjenestepersoners og privatpersoners adgang til å benytte straffeprosessuelle tvangsmidler. Tidsskrift for strafferett 16 (1), 8-34. Les hele.

Steinar Fredriksen. 2015. Police deprivation of third parties' liberty: A Field of tension between national police law and the European Convention on Human Rights, as illustrated by Austin & Others v the United Kingdom. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 3 (1), 84-108. Les hele.

Se alle publikasjoner i Cristin