Bok/rapport/avhandling

Monografier

Morten Holmboe, Tor-Geir Myhrer. 2018. Vandel: Om politiattester og vurdering av skikkethet. Universitetsforlaget.

Steinar Fredriksen, Tor-Geir Myhrer. 2016. Politirett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.

Lærebøker

Kai Spurkland, Tor-Geir Myhrer, Runa Bunæs. 2017. Juss for vektere. Universitetsforlaget.

Tor-Geir Myhrer, Morten Holmboe, Kai Spurkland. 2016. Andenæs' Norsk straffeprosess: Ajourføringshefte. Universitetsforlaget.

Doktoravhandlinger

Morten Holmboe, Tor-Geir Myhrer (Veileder), Ulf Stridbeck (Veileder). 2016. Fengsel eller frihet: Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner. Universitetet i Oslo. Doktorgradsavhandling .

Rapporter

Bjørn Barland, Julie Høivik, Tor-Geir Myhrer, Gunnar Thomassen. 2017. "Som før, men tryggere": Politiets vurdering av 14 måneders midlertidig bevæpning. PHS Forskning nr. 3. Politihøgskolen. Les hele.

Tor-Geir Myhrer. 2015. Kvalitet i etterforskningen: Særlig om påtaleansvarliges rolle og betydning : Delrapport i «Etterforskningsprosjektet». PHS Forskning nr. 1. Politihøgskolen. Les hele.

Del av bok/rapport

Tor-Geir Myhrer, Andreas Anderberg. 2016. Polisrätten - samhällsskydd och rättssäkerhet I Polisvetenskap: En introduktion, 81-112. Studentlitteratur AB.

Tor-Geir Myhrer. 2014. Politiretten: Samfunnsbeskyttelse og rettssikkerhet I Innføring i politivitenskap, 79-109. Cappelen Damm Akademisk.

Tor-Geir Myhrer. 2011. Mulige forebyggende virkninger av straffen : generelt og overfor terrorhandlinger spesielt I Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet, 83-106. Politihøgskolen. Les hele.

Tor-Geir Myhrer. 2010. Kontroll og korreksjon av polititjenesten : straffesporets utilstrekkelighet I Tillit til politiet, 163-188. Politihøgskolen. Les hele.

Tor-Geir Myhrer, Jon Strype. 2010. Police use of guns in a routinely unarmed police force I Police use of force : a global perspective, 95-104. Praeger. Les hele.

Artikler

Vitenskapelig artikkel

Tor-Geir Myhrer. 2017. Politipatruljens prosessuelle problemer. Tidsskrift for strafferett 17 (4), 297-310.

Tor-Geir Myhrer. 2017. Kan politiet formane en mistenkt om å forklare seg?: Anvendelsen av straffeprosessloven § 93 annet ledd i politiavhør. Tidsskrift for strafferett 17 (1), 6-25. Les hele.

Tor-Geir Myhrer. 2015. «... dø om så det gjelder»?: De rettslige rammer for den individuelle handleplikten ved farlige politioperasjoner. Nordisk politiforskning 2 (1), 34-72. Les hele.

Artikkel i fag-/bransjetidsskrift

Tor-Geir Myhrer. 2018. Politiarbeid på stedet: Styrker og svakheter. Tidsskrift for strafferett 18 (4), 316-326. Les hele.

Kronikker/kommentarer/debattinnlegg

Kronikk

Tor-Geir Myhrer. 2015. Bomskudd om politiskudd. NRK Ytring, 5. oktober. Les hele.

Tor-Geir Myhrer. 2015. Tigging, tull og taushet. NRK Ytring, 19. februar. Les hele.

Se alle publikasjoner i Cristin